2022 tax bill

2022-es nyári adócsomag: tervezett módosítások

Cikkünkben ismertetjük a Kormány Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/360. számú törvényjavaslatát.

A várakozásokkal ellentétben ez a javaslat egyelőre még nem változtat a Kata szabályokon, egyéb törvények esetében is inkább hiánypótló rendelkezések kerülnének beiktatásra a szabályozásba. Ugyanakkor a javaslat alapján a transzferárazás területén jelentős módosítások várhatók a szokásos piaci tartomány, az adatszolgáltatás, a transzferár kiigazítás és a piaci ártartomány statisztikai szűkítése területén.

A tervezett változások adónemenként és a hatálybalépésük sorrendjében a következők:

Személyi jövedelemadó

Kihirdetést követő napon lépne hatályba

 • A módosítás lehetővé tenné, hogy a NAV a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatban olyan üzemanyag fogyasztói árát is közzé tegyen, amelynek forgalmazását jellemzően csak egy nagy üzemanyagforgalmazó cég végzi (CNG – tömörített gáz) országos hatáskörrel.
 • A 25 év alatti fiatalok már nem csak a munkáltató vagy a rendszeres bevételt juttató kifizető részére, hanem minden kifizető vonatkozásában nyilatkozatot tehetnének arra vonatkozóan, hogy nem kérik a rájuk koruknál fogva vonatkozó kedvezmény érvényesítését.
 • A módosítások elfogadása esetén az őstermelők családi gazdasága tagjai részére jelentene egyszerűsítést, hogy általános forgalmi adózás tekintetében eltérő adózási módot is alkalmazhatnának. A gyakorlatban ugyanis előfordult például, hogy az egyik adóalany tag átlépte az alanyi mentesség értékhatárát, melyhez az eddigi szigorú szabályok alapján alkalmazkodni kellett a többi áfa alany tagnak is. A módosítás ezen a korlátozáson enyhít áfa tekintetében.
 • Külföldi illetőségű magánszemély esetében előírás lenne, hogy illetőségének igazolását legkésőbb az adóévet követő év január 12-ig köteles bemutatni.

A törvény hatálybalépését követő 30. napon lépne hatályba

 • Bekerülne a bér definíciójába a keresetpótló juttatás mellé az álláskeresést ösztönző juttatás.
 1. október 1-jén lépne hatályba
 • Bekerülne a törvénybe a hibrid és elektromos autókhoz tartozó üzemanyagnormákra és üzemanyagárakra vonatkozó szabályozás, valamint ezzel együtt kiegészülnének a járművek költségelszámolásáról szóló mellékletek.

Társasági adó

Kihirdetést követő napon lépne hatályba

 • Új korrekciós tétel páros kerülne bevezetésre a tulajdoni részesedések értékvesztésével kapcsolatban, melyeket először 2022. adóévi adókötelezettség megállapítása során a 2022. adóévben elszámolt értékvesztésre lehetne alkalmazni.

A törvény hatálybalépését követő 30. napon lépne hatályba

 • Új fogalmi meghatározás kerülne bevezetésre a szokásos piaci tartományra.
 • A transzferárazással összefüggésben bevezetésre kerülne egy új kötelezettség, melyet először 2022. december 31-ét követően benyújtott bevallásban kellene teljesíteni. Az előírás értelmében, aki transzferár-nyilvántartás vezetésére kötelezett, annak a szokásos piaci ár meghatározásáról adatot kellene szolgáltatnia a tao bevallásában. Ennek részletszabályait külön rendelet tartalmazná (a rendelet tervezete egyelőre nem jelent meg).
 • Az interkvartilis tartomány alkalmazására vonatkozó szabályozás megújulna, első alkalommal a 2022-ben kezdődő adóév adókötelezettsége megállapítása vonatkozásában. A módosítást követően az interkvartilis tartományt kötelező lenne alkalmazni abban az esetben, ha az adózó a szokásos piaci árat nyilvános vagy a NAV által ellenőrizhető adatbázisok adatai alapján határozza meg. Ugyanakkor továbbra is megmaradna a mentesülés az interkvartilis tartomány használata alól abban az esetben, ha az adózó a szokásos piaci árat pl. belső vagy külső (nem adatbázison alapuló) összehasonlítható ügyletek, szerződések alapján határozza meg.
 • A javaslat új rendelkezéseket vezetne be a szokásos piaci ár meghatározására, és aktualizálná ennek alkalmazásához a vonatkozó rendelkezéseket. Ha a kapcsolt feles ellenérték a szokásos piaci tartományon kívülre esik, akkor főszabály szerint a mediánt kell majd szokásos piaci árként figyelembe venni, azaz a transzferár kiigazítást erre a pontra kell elvégezni. Ez alól kivételt jelent majd, ha az adózó igazolja, hogy a tartományon belül egy, a mediántól eltérő érték felel meg a legjobban a vizsgált ügyletnek.
 • A fenti javasolt módosításokat és a kapcsolódó bírságolásra vonatkozó tervezett módosításokat figyelembe véve jelentős változások, szigorítások várhatók a transzferárazás területén. Ezt az adóhatóság által kiadott 2022-es ellenőrzési terv is előre vetítette, ill. megerősíti (kapcsolódó cikkünk itt olvasható).
 • Az egyre nagyobb és komolyabb adminisztrációt igénylő transzferár dokumentáció elkészítésében a Céginformáció.hu-val közösen kifejlesztett Smart TPD online felület biztosíthat rugalmas, gyors és költséghatékony megoldást. A szoftverről bővebb információ a weboldalunkon található: Smart TPD – TruTax

Általános forgalmi adó

Kihirdetést követő napon lépne hatályba

 • Egyértelműsítené a módosítás, hogy a csoportos adóalany megszűnését követő időszakban is a csoport idején kijelölt képviselő lesz jogosult érvényes jognyilatkozatot tenni áfa vonatkozásában, pl. önellenőrzést az adott társaság nyújthat be.
 • Pénzvisszatérítéses konstrukció szabályait érintően is bevezetésre kerülnének új rendelkezések, melyeknek kiváltója egy, az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet (C-717/19. számú előzetes döntéshozatali ügy). A szabályok kitérnének az adóalap-csökkentés tárgyi feltételeire, és arra, hogy hogyan lehet ebben az esetben az adóalap-csökkentést érvényesíteni. Átmeneti rendelkezések alapján az új szabályokat már 2021. december 31-ét követően teljesített pénzvisszatérítések esetében is alkalmazhatnák az adóalanyok bizonyos esetekben.

Kata

Kihirdetést követő napon lépne hatályba

 • A javaslat új rendelkezéssel egészítené ki az adóalanyiság megszűnésének eseteit, amely szerint az az ügyvédi iroda adóalanyisága jogutód nélküli megszűnés esetén a kamarai nyilvántartásból való törlés napjával szűnne meg.

A törvény hatálybalépését követő 30. napon lépne hatályba

 • A kisadózóvá válás feltételrendszerében bezárulna egy kiskapu. A hatályos szabályok arra engedtek következtetni, hogy ha egy adózó adószáma két éven túl került törlésre, akkor jogosult a kedvező adózási szabályok alá bejelentkezni. Ezen változtatna a törvény azzal a kiegészítéssel, hogy nem választhatná a Katá-t az a vállalkozás sem, mely a bejelentés időpontjában adószám törlésének hatálya alatt áll – függetlenül attól, hogy a törlés mikor történt.
 • Figyelembe véve a javaslat azon rendelkezéseit, melyek jelenleg nem mutatnak módosítást a hatályos szabályokhoz képest, fennáll annak eshetősége, hogy további változások érintik a Kata alanyiságot választók körét, a Kata mértékét, a kisadózókat megillető ellátások mértékét, valamint akár a munkaviszonytól való elhatárolás szabályait is.

Szociális hozzájárulási adó

Kihirdetést követő napon lépne hatályba

 • Az új rendelkezés a mezőgazdasági őstermelők esetében rendezné azt az esetet, hogy hogyan állapítandó meg az éves kötelezettség akkor, ha az őstermelő tb jogállása év közben változik.

A törvény hatálybalépését követő 30. napon lépne hatályba

 • A hatályos szabályok alapján a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó esetében naptári napok alapján kerül meghatározásra a közteher arányos mértéke. A módosítás nyomán az arányosítást naptári napok helyett a munkanapok alapján kellene elvégezni.

Kiva

A törvény hatálybalépését követő 30. napon lépne hatályba

 • A kisvállalati adóalany a szokásos piaci ár elvének alkalmazása során köteles lenne figyelembe venni az interkvartilis tartományt és a kiigazítási pont meghatározását, összhangban a Tao törvénybeli változásokkal.

Innovációs járulék

A törvény hatálybalépését követő 30. napon lépne hatályba

 • A módosítás bővítené az innovációs járulék fizetésére kötelezettek körét: adófizetésre kötelezetté válnának a külföldi székhelyű társaságok magyarországi telephelyei is, beleértve a fióktelepet.
 • Átmeneti rendelkezés alapján a külföldi székhelyű társaságok magyarországi telephelyei a 2022-es adóévre és a 2023-as adóév első két negyedévére innovációs járulék előleg megállapítására lennének kötelezettek.

Az adózás rendje

A törvény hatálybalépését követő 30. napon lépne hatályba

 • A transzferár-nyilvántartás elkészítési kötelezettség teljesítését hivatott előmozdítani az annak elmulasztása esetén kiszabható mulasztási bírságok mértékének jelentős emelése (5, ill. 10 millió forint a jelenlegi 2, ill. 4 millió forinthoz képest).

A törvény hatálybalépését követő 31. napon lépne hatályba

 • Megemelkedne a szokásos piaci ár megállapításának eljárási díja. Egyoldalú eljárásért 5, míg többoldalú eljárásban 8 millió forintot kellene fizetnie a kérelmezőnek, mely díjak esetében sem részletfizetés, sem halasztás nem engedélyezhető.
 • Enyhítésként értelmezhető, hogy pénztárgéppel kapcsolatos mulasztások ismételt előfordulása esetén az üzletlezárás szankciót nem automatikusan alkalmazná az adóhatóság, hanem lehetősége lenne mérlegelni a jogsértés súlyosságát.

Cégautóadó

 1. január 1-jén lépne hatályba
 • Korábbi cikkünkben ismertetésre kerülő, az extraprofit adókról szóló kormányrendelet által 2022. év második félévére bevezetett közel kétszeres mértékű adótétel emelések átemelésre kerülnének a gépjármúadóról szóló törvénybe, így a megemelkedett mértékek 2023. évtől is megmaradnak.
Tags: No tags