Rozsdaövezet_áfa-visszatérítés

Rozsdaövezeti lakások: áfa-visszatérítés igényelhető

Az állam a rozsdaövezetek fejlesztése céljából lakások vásárlásához kapcsolódó áfa-visszatérítési támogatás lehetőségét vezeti be 2021. szeptember 1-jétől kezdődően. Az ezzel kapcsolatos részletszabályokat a 444/2021. (VII. 23.) korm. rendelet tartalmazza.

Hogy milyen lakásra vehető igénybe az adó-visszatérítés, azt az Áfa tv. 3. sz. melléklete határozza meg, azaz: rozsdaövezeti akcióterületen található földrészleten létesített többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított, 150 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterülettel rendelkező lakás esetén, ha:

  • az első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
  • az első rendeltetésszerű használatbavétele ugyan megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély véglegessé válása (vagy a használatbavétel hallgatással történő tudomásulvétele) és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy az ún. egyszerű bejelentés esetén a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

Rozsdaövezeti területnek jellemzően a használaton kívül került, leromlott fizikai állapotban lévő és/vagy környezetszennyezéssel terhelt egykori ipari/gazdasági terület vagy elhagyatott laktanyaterület minősül (a pontos meghatározást az 1997. évi LXXVIII. törvény tartalmazza).

Az előbbiek mellett a támogatás olyan lakás vásárlása esetén igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljából épített vagy építtetett, és az igénylő részére értékesített.

A támogatás feltételeként került meghatározásra, hogy a lakás vásárlójának

  • magyar állampolgárnak kell lennie, vagy
  • olyan személynek, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
  • bevándorolt, letelepedett jogállással rendelkező, vagy
  • hontalan jogállású.

További feltétel, hogy a támogatást igénylőnek nem lehet a NAV-nál nyilvántartott köztartozása, a lakást az ingatlannyilvántartásban lakás megnevezéssel feltüntették, illetve bejegyzésre került a nyilvántartásba az igénylő tulajdonjoga.

A támogatás összege megegyezik a lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett, 5%-os áfa összegével.

A támogatás az adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár kiegyenlítését követően az igénylő tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és a lakás teljes vételáráról kiállított számla vagy a vételár utolsó részletéről kiállított részszámla megfizetésének évét követő naptári év szeptember 30. napjáig igényelhető (a határidő jogvesztő). Ha az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés és a vételár kiegyenlítése eltérő évben történik, akkor az időben későbbi időpontot kell figyelembe venni a határidő számításánál.

Fontos, hogy a támogatás a lakás elhelyezkedése szerinti rozsdaövezeti akcióterületet lehatároló kormányrendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be elektronikusan, postai úton vagy személyesen is. A támogatás iránti kérelmeket a beérkezést követő 30 napon belül bírálják el.

A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

  • adásvételi szerződés,
  • a lakás teljes vételárát és az 5%-os áfát tartalmazó számla vagy részszámlák,
  • az eladótól származó nyilatkozat a teljes vételár kiegyenlítésére vonatkozóan,
  • végleges használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a lakóépület megépültét igazoló hatósági bizonyítvány.

Amennyiben a kérelem hibásan vagy hiányosan került benyújtásra, úgy legfeljebb 30 napos határidővel hiánypótlásra van lehetőség. Ez az idő a kérelem elbírálásába nem tartozik bele, tehát akár egy hónappal is kitolódhat a döntés megszületése (támogatói okirat kiállítása vagy elutasítás).

A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül a MÁK folyósítja a támogatást az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Tags: No tags