2023_adóváltozások

2023. évi nyári adócsomag

2023. július 14-én kihirdetésre került a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény, mely több adó és eljárásügyi területen iktat be új vagy módosító rendelkezéseket. Emellett a “salátatörvény” változatlan tartalommal számos veszélyhelyzeti kormányrendelettel megállapított kötelezettséget és könnyítést emelt törvényi szintre. Cikkünkben bemutatásra kerülnek a legfontosabb változások, összehasonlítva azokat a korábban alkalmazandó szabályokkal.

Tekintettel arra, hogy a nyári időszakban néhány egyéb, adótörvényeket érintő változás is született törvényi, illetve rendeleti úton (286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet, 2023. évi XXXIX. törvény, 2023. évi XLI. törvény,2023. évi XLI. törvény), a táblázatban, az “Egyéb változások” rovatban, egyúttal ezekre is kitérünk.

 

Topic Eredeti szabály Change in the rule Változás hatálybalépése
Personal income tax
Definíciók pontosítása, kiegészítése Saját fogalmat használt a törvény. Lízingnek a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi lízing minősül. 2024. január 1-jén
Vagyoni értékű jogok közé tartozik az építményi jog is. 2023. július 15-én
Társaság jogutód nélküli törlése A vagyonrendezési eljárás során szerzett vagyonból vállalkozásból kivont jövedelem keletkezhet a volt tagnál. A vagyonrendezési eljárás során szerzett vagyonból származó bevétel a magánszemély egyéb jövedelme. 2024. január 1-jén
Családi kedvezmény Törvényi szintre emelkedik a rendeleti úton bevezetett emelet összegű családi kedvezmény lehetősége tartósan beteg és súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartottak után. A törvény az igénybevétel feltételeit is beépíti a szabályokba. 2023. augusztus 1-jén
A kedvezmény év közbeni érvényesítésének módjától el lehet térni a bevallásban, ide nem értve, ha a kedvezményezett eltartott saját jogán volt családi pótlékra jogosult, vagy rokkantsági járadékban részesült. A kedvezmény év közbeni érvényesítésének módjától minden esetben el lehet térni a bevallásban. 2023. augusztus 1-jén
A 30 év alatti anyák kedvezménye Törvényi szintre emelkedik a rendeleti úton bevezetett 30 év alatti anyák kedvezménye. A törvény az igénybevétel feltételeit és a kifizetőt érintő feladatokat is beépíti a szabályokba. A kedvezmény akkor illeti meg a fiatal anyát, ha arra való jogosultsága 2022. december 31-et követően nyílik meg, kivéve, ha akkor magzatra tekintettel már jogosult családi kedvezményre. Ebben az esetben 2023. január 1-jétől érvényesíthető a kedvezmény a hátralévő magzati időszakra is. 2023. augusztus 1-jén
Rendelkezés az adóról Abban az esetben, ha a magánszemély több önkéntes pénztárnak is tagja, az adóbevallási tervezetet módosítania kell a magánszemélynek, és meg kell jelölnie azt a pénztárat, mely felé a rendelkezést kéri. Abban az esetben, ha a magánszemély több önkéntes pénztárnak is tagja, az adóbevallási tervezetben az adóhatóság által feltüntetésre kerül annak az önkéntes pénztárnak a neve, mely felé megelőző évben rendelkezés történt. 2024. január 1-jén
Átalányadózó egyéni vállalkozó Törvényi szintre emelkedik az a kormányrendelettel megállapított rendelkezés, miszerint 80% költséghányad alkalmazására jogosultak a személygépjármű-vezető képzésben tevékenykedők. 2023. augusztus 1-jén
TESZOR szám alapján meghatározott tevékenységi körök. TESZOR’08 szám alapján meghatározott tevékenységi körök. 2023. július 15-én
Szünetelő egyéni vállalkozó Különös szabályok vonatkoztak a szünetelést megelőző időszakra vonatkozó költségek/bevételek figyelembevételére attól függően, hogy azok mikor merülnek fel a szünetelés ideje alatt. Azok a szünetelés alatt felmerült kiadások, befolyt bevételek, melyek a szünetelést megelőző időszakra vonatkoznak, vállalkozói bevételnek/vállalkozói költségnek minősülnek. Az új szabály a 2023. december 31-et követően indult szünetelés esetében alkalmazható először. 2024. január 1-jén
Őstermelő által értékesített kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz 2022. január 1-jétől már nem minősül őstermelői bevételnek a tárgyi eszköz átruházásából származó ellenérték; az külön nem nevesítetten ingó vagy ingatlan értékesítésből származó bevételnek minősült. Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevételnek minősül a kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz átruházásából származó összeg. A korábban még figyelembe nem vett igazolt költségeken túl elszámolható a tárgyévben, vagy a tárgyévet követő évben a bevallás benyújtásáig beszerzett kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz még el nem számolt beruházási költsége, nyilvántartás vezetése mellett. Utóbbi szabály már a 2022. január 1-jét követően megvalósuló értékesítésekre is alkalmazható. 2023. július 15-én
Bizalmi vagyonkezelés, magánalapítvány A vagyon átengedésekor adófizetési kötelezettség nem keletkezik. A vagyon átengedése értékesítésnek minősül. Az adókötelezettség megállapítása során bevételnek minősül az az érték, amilyen értéken a vagyon a számviteli nyilvántartásba felvételre kerül. Abban az esetben, ha a vagyon átengedése a korábbi tulajdonos halálával történik, illetve ha a kedvezményezett a vagyont csak a korábbi tulajdonos halála esetében jogosult megszerezni, a vagyon átadása adómentesnek minősül. A szabályt a hatálybalépésétől kezdve alkalmazni kell már létező BVK/alapítvány esetében is, az ezt követő vagyonátadások esetében. 2023. szeptember 12-én
A vagyon kiadásakor a hatályos értékhelyesbítés nélkül számított számviteli nyilvántartás szerinti érték szerzési értékként később figyelembe vehető lesz a vagyon értékesítésekor. Már kezelt vagyon esetében akkor alkalmazható a rendelkezés, ha a szabály hatálybalépésétől kezdve 3 év eltelt, egyébiránt a szabály a hatálybalépést követően átadott vagyon megszerzésére alkalmazható. 2023. szeptember 12-én
A kezelt vagyonból osztalék formájában megszerzett vagyonrész esetében a nem pénzben megszerzett rész piaci értékét lehet szerzési értéknek tekinteni a vagyon későbbi értékesítése során. 2023. szeptember 12-én
Az új szabályozás  alapján az ingyenes vagy kedvezményes használata a vagyonnak adómentes juttatás, ugyanakkor a felmerülő, magánszemély által nem átvállalt költségek, adókötelesek. A szabály a hatálybalépéskor már kezelésben levő vagyon esetében is alkalmazandó. 2023. szeptember 12-én
Kriptoeszközök értékesítése Ügyleti veszteség keletkezik, ha a tárgyévi kiadások összege meghaladja a tárgyévi bevételek összegét. Ügyleti veszteség abban az esetben is elszámolható, ha az adott évben a magánszemélynek nem keletkezett bevétele kriptoügyletből. 2024. január 1-jén
Kriptoeszköz megszerzésére fordított kiadásként számolható el a jövedelem összege, ha a kriptoeszköz értéke annak megszerzésekor jövedelemnek minősült. 2024. január 1-jén
SZÉP-Kártya A SZÉP-Kártya juttatás 3 különböző alszámlára utalható, melyek esetében külön keretösszegek élnek. Törvényi szintre emelkedik a SZÉP-Kártya alszámlák eltörlése. A törvény módosítja a munkáltatói juttatás összegére vonatkozó eljárási szabályokat, a béren kívüli juttatásként, egyes meghatározott juttatásként elszámolható összegeket. 2023. augusztus 1-jén
Munkába járás költségtérítése 15 forint/km adómentesen adható a munkavállalónak munkába járás címén. Törvényi szintre emelkedik az a kormányrendeleti rendelkezés, miszerint 30 forint/km adómentesen adható a munkavállalónak munkába járás címén. 2023. augusztus 1-jén
Őstermelők családi gazdasága ŐCSG tag halálakor, vagy kilépésekor a törvény meghatározza a jövedelem megállapításának módját. A törvény kiegészül a jövedelem megállapításának szabályaival az ŐCSG megszűnésének esetében. 2023. július 15-én
Hatálytalanító, módosító rendelkezések Hatálytalanításra kerülnek idejétmúlt rendelkezések (pl. a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó rendelkezések, vagy a katás bt. tagjának osztalékára vonatkozó rendelkezés). Pontosításra kerülnek belső hivatkozások, és szövegezések. 2023. július 15-én
Corporate income tax
Termőföldből átminősített ingatlan A termőföldből átminősített ingatlan fogalma kiegészül azzal az esettel, ha az adózó az ingatlant az utolsó mérlegfordulónapot követően szerzi meg. Ebben az esetben a részesedés kivetezésekor a beszámoló helyett a kivezetést megelőző napi főkönyvi kivonat adatait kell használni a 75%-os arányszám megállapításakor. Az új szabályt a hatálybalépését követően értékesített, kivezetett részesdésekre kell először alkalmazni. 2023. augusztus 14-én
Nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű beruházás Bevezetésre kerül a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű beruházás fogalma. 2023. július 15-én
Az adózó által igénybevehető fejlesztési adókedvezmények köre kiegészül ezen beruházás üzembe helyezésének és üzemeltetésének esetével. A törvény rendezi az igénybevételre jogosultak körét, és az igénybevétel feltételeit. Átmeneti rendelkezés alapján a hatálybalépést megelőzően igényelt fejlesztési adókedvezményre is alkalmazható lehet a szabály, az átmeneti  rendelkezésben foglalt feltételek betartása mellett. A támogatás válságtámogatásként vehető igénybe. 2023. július 15-én
Veszteségelhatárolás A szabály csődeljárás vagy felszámolási eljárás esetében határozza meg a veszteségelhatárolás szabályait, amennyiben az eljárás bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg. Törvényi szintre emelkedik az a kormányrenelet útján megállapított szabály, mely a reorganizációs terv, illetve szerkezetátalakítási terv alapján törénő veszteségelhatárolás szabályait fogalmazta meg. 2023. július 15-én
A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett elhatárolt veszteséget az adózó legkésőbb 2030. december 31. napját magában foglaló adóévben érvényesítheti az adózás előtti eredmény csökkentéseként. A módosítás alapján megszűnik a felhasználásra vonatkozó határidő. 2023. július 15-én
Reklámköltség A reklámköltség nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül, azonban átmeneti szabály alapján ezt a szabályt nem kellett alkalmazni. A reklámköltség kikerül a nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek köréből, és az átmeneti rendelkezés így lényegét veszti. 2023. július 15-én
Kedvezményezett eszközátruházás Pontosításra kerül az adóalapmódosítás szabálya. 2023. július 15-én
Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség Elismert ráfordítás az adomány, ha az adózó a támogatott célt tartalmazó igazolással rendelkezik. Nem kell igazolni, ha az adományban részesülő a Nemzeti Összefogás. 2023. július 15-én
Value added tax
Áfa csoport Jogutódlással történő megszűnésként kell kezelni a csatlakozó és a kívülmaradó tagnál az áfa csoport létrejöttét, illetve a csoport megszűnését valamennyi tagnál. Jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, ha az áfa csoport egy tagja kilép a csoportból. 2023. július 15-én
Nem áfa-köteles eset Kiegészül az áfa-köteles jogállást nem keletkeztető esetek köre a feladatellátás átadásának esetével. Az átadó személyt egyetemleges felelősség terheli a szerzővel az áfa-kötelezettségek tekintetében. Ezzel együtt kiegészülnek a tárgyi eszköz korrekciós szabályok is ezzel az esetkörrel. 2023. július 15-én
A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja A törvény kiegészül a kötelezően visszaváltási díjas termékek körében alkamazandó szabályokkal. 2024. január 1-jén
A visszaváltási díj nem áfa alap, így annak visszatérítésekor nem csökkenthető az adó alapja sem. 2024. január 1-jén
0%-os áfa A napilap 5%-os áfa-kulcs alá tartozik. Bevezetésre kerül a 0%-os áfamérték a napilap esetében, így az kikerül az 5%-os adómérték alól. Első alkalommal azokra az értékesítésekre kell alkalmazni, melyek teljesítési időpontja 2024. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik. 2024. január 1-jén
Ingatlan beszerzése A belföldön nem letelepedett adóalany nem alapíthat adó-visszatéríttetési jogot arra az előzetesen felszámított adóra, mely ingatlan beszerzését terheli. A korábbi szabály kiegészül egy kivételszabállyal, ha az ingatlant a Közösség más tagállamában letepepedett adóalany szerzi be. Először azon előzetesen felszámított adóra alkalmazható, melyet 2021. december 31-et követően kellett megállapítani fizetendő adóként, kivéve ha azt a szabály hatályba lépése előtt már levonható adóként érvényesített. 2023. július 15-én
Értelmező rendelkezések E-nyugtához és pénztárgéphez kapcsolódó fogalmak kerülnek bevezetésre. 2023. július 15-én
Számla kiállítás határideje Haladéktalanul ki kell állítani a számlát, ha az ellenértéket a teljesítésig megtérítik, függetlenül az ellenérték fizetésének módjától. 2023. július 15-én
Különös szabályozás alkalmazása Amennyiben az adóalany nem alkalmazza a továbbiakban az uniós egyablakos rendszert és az uniós rendszerbe történő regisztráció évét követő évtől kezdve még nem telt el 2 év,  nyilatkoznia kell arról, hogy olyan adóalany, aki a regisztrációkor egyébként jogosult volt a  kivételes szabályok alkalmazására. 2023. augusztus 28-án
Helyi iparűzési adó
Egyéni vállalkozó szünetelése Az egyéni vállalkozó adóalanyisága megszűnik a szünetelés időtartamára. Nem szűnik meg az adóalanyiság, ha a szünetelés időtartama egyhuzamban nem éri el a 181 napot. 2024. január 1-jén
Sávos HIPA A sávos HIPA alap megállapítás szabálya kiegészül azzal az esettel, ha a vállalkozó az előző év bevétele alapján kiesne a sávos HIPA lehetősége alól, de adott önkrományzat területén adókötelezettsége tárgyévben keletkezik először. Ebben az esetben a HIPA alapja az év hátralévő részére arányosított legmagasabb HIPA sáv alapján megállapított összeg. 2024. január 1-jén
IFRS alkalmazása során bevételt növelő tételek A felsorolás kiegészül az emissziós jogok értékesítéséből származó bevétellel. 2024. január 1-jén
Új telephelyszabály Telephelyet keletkeztet a munkaerő kölcsönzést végző vállalkozónál, ha munkaerő kölcsönzés keretében az adóéven belül a kölcsönzött munkaerők 21.000 órát dolgoznak az adott településen. 2024. január 1-jén
Légi személyszállítást végző vállalkozó A törvény kiegészül a légi személyszállítást végzőkre vonatkozó speciális szabályokkal. 2024. január 1-jén
Pontosítás A településekre eső adóalap összege = a vállalkozó adóalapjával. Kerekítés miatt eltérhet az egyes településekre eső adóalapok összege a vállalkozó adóalapjától. 2024. január 1-jén
Extra profit taxes
Contribution by airlines Törvénybe iktatják változatlan tartalommal az extraprofitadó rendeletben foglalt szabályozást. 2023. augusztus 1-jén
Special tax on financial organisations Törvényi szintre emelkedik az adómentességet biztosító rendeleti szabály. 2023. augusztus 1-jén
Egyszerűsített foglalkoztatás Törvénybe iktatják változatlan tartalommal az extraprofitadó rendeletben foglalt szabályozást. 2023. augusztus 1-jén
Pénzügyi és értékpapír tranzakciós illeték Törvénybe iktatják az extraprofitadó rendeletben foglalt szabályozást, és új elemként bekerülne a törvénybe az értékpapírügyletekre kivetett tranzakciós illeték is. 2023. augusztus 1-jén
Energiaellátók jövedelemadója Törvénybe iktatják a rendeleti szabályozást, mely pontosításra, illetve kiegészítésre kerül nyilvántartásvezetési kötelezettséggel. Az új rendelkezések már a 2023. évi kötelezettség megállapítására is érvényesek. 2023. augusztus 1-jén
NETA A kormányrendeleti szabályozást törvényi szintre emelik. 2023. augusztus 1-jén
Adófelajánlásra van lehetőség egészségmegőrző program céljára. Az adófelajánlás lehetősége kiterjesztésre kerül az élmény és szabadidősportra is. 2023. augusztus 1-jén
Innovation contribution
Járulékalap meghatározása Általános szabályok szerint megállapított HIPA alap csökkentve a külföldi telephelyekre jutó HIPA alap részével. KIVA alanyok, akik a HIPA tekintetében az egyszerűsített adóalapmegállapítást választották, az adóév egészére újfajta járulékalap meghatározást válaszhatnak. Első alkalommal azon 2023. évi járulékok vonatkozásában lehet alkalmazni, melyek bevallási határideje a hatálybalépéskor még nem járt le. 2023. augusztus 14-én
Az innovációs járulék alapja transzferár szempontból összhangba kerül a HIPA alappal. 2023. augusztus 14-én
Regisztrációs adó
Elektronikus kapcsolattartás A törvény kiegészül az elektronikus kapcsolattartás szabályaival az eljárás során. 2023. augusztus 14-én
Hatálytalanítás 2004. február 1. napja előtt forgalomba helyezett, de 2004. február 1. napját követően átalakított gépjármú adóklülönbözetének megállapítására vonatkozó szabály hatályon kívül helyezésre kerül. 2023. augusztus 14-én
THE SIMPLIFIED CONTRIBUTION FOR CERTAIN PROFESSIONS (EKHO)
Kifizetőt terhelő ekho A kifizető főszabály szerint 13% EKHO fizetésére kötelezett. Törvényi szintre emelkedik az a rendeleti szabály, miszerint a kifizetőt nem terheli EKHO. 2023. augusztus 1-jén
KATA (small taxpayers itemized lump sum tax)
Kifizetőtől származó bevétel pontosítása Megszűnik a kisadózó jogállás, ha a kisadózó vállalkozó kifizetőtől szerez bevételt (kivéve taxis személyszállítóként, vagy ha hitelintézeti kamatban részesül). Bekerül a törvénybe egy pontosítás, miszerint kizárólag a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás bevételét szükséges figyelni a szabály alkalmazásakor. 2023. augusztus 1-jén
Adóalanyiság megszűnése Bekerül a törvénybe egy pontosítás, miszerint annak a hónapnak az utolós napjával megszűnik a jogállás, melyben már nem minősül a kisadózó főállásúnak. A vállalkozót bejelentési kötelezettség terheli a változással kapcsolatban. 2023. augusztus 1-jén
Social contribution tax
Tevékenység szüneteltetése Az egyéni vállalkozás tört havi szüneteltetése esetében a minimum szocho-fizetést arányosan kell teljesíteni. Az egyéni vállalkozás tört havi szüneteltetése esetében a minimum szocho-fizetési kötelezettség a teljes hónapra fennáll, arányosításra nincs lehetőség. A szabályt a 2023. december 31-ét követően megkezdett szünetelések esetében kell alkalmazni. 2024. január 1-jén
Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető kedvezmény A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyba nem kell beszámítani az anyasági ellátás folyósításának időtartamát. A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyba be kell számítani az anyasági ellátás folyósításának időtartamát, ha az ellátás folyósítása alatt egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya volt a magánszemélynek. 2023. augusztus 14-én
Nem minősülhet munkaerőpiacra lépőnek a harmadik állam állampolgára. 2023. augusztus 14-én
Megváltozott munkaképességű személy Megváltozott munkaképességűnek minősül az a személy is, aki fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül. 2023. augusztus 1-jén
Egyéb jövedelem Nem volt szabályozva a kifizető kötelezettsége. Ha az egyéb jövedelem kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vallja be és fizeti meg, kivéve, ha szja-előleget nem köteles megállapítani. 2023. augusztus 1-jén
Levont adó visszatérítése különadózó jövedelmek esetében Ha a magánszemély külföldi, vagy EGT államban biztosított, a kifizető által levont adót a NAV-tól visszaigényelheti. 2023. szeptember 1-jén
Tbj szerinti külföldiek Nem terhelte szocho az általuk megszerzett béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokat. A külföldi személyek által megszerzett béren kívüli és egyes meghatározott juttatások adófizetési kötelezettséggel járnak. 2023. augusztus 14-én
Adókedvezmény A szakirányú oktatás és duális képzés utáni adókedvezmény arányosítva vehető igénybe. Az 50%-os szabály hatályban tartása indokolatlanná vált. 2023. augusztus 1-jén
Social security contribution
Járulékfizetési minimum alóli mentesülés munkaviszonyban A nappali tagozaton tanuló, hallgató személy mentesül a minimum járulékfizetés alól. A munkaviszonyban alkamazandó minimum járulékalap szabályai alól mentesül a szakképző intézmény által szervezett szakmai oktatásban ingyenesen részt vevő tanuló, illetve képzésben résztvevő személy is. 2023. augusztus 1-jén
Egyéni vállalkozó szünetelése A módosítás egyértelművé teszi, hogy a szünetelést megelőző napig járó bevételeket, melyek a szünetelés idején érkeznek meg a vállalkozóhoz, úgy kell tekinteni, mintha azt a szünetelést megelőző napon szerezték volna meg. 2023. szeptember 1-jén
Az egyéni vállalkozás tört havi szüneteltetése esetében a minimum járulékfizetést arányosan kell teljesíteni. Az egyéni vállalkozás tört havi szüneteltetése esetében a minimum járulékfizetési kötelezettség a teljes hónapra megfizetendő, arányosításra nincs lehetőség. A szabályt a 2023. december 31-ét követően megkezdett szünetelések esetében kell alkalmazni. 2024. január 1-jén
Családi járulékkedvezmény Átalányadózó egyéni vállalkozó maximum az átalányban megállapított jövedelmét terhelő járulék erejéig veheti igénybe a kedvezményt. Az átalányadózó egyéni vállalkozó a göngyölítéses szabállyal megállapított járulékok erejéig veheti igénybe a kedvezményt. 2023. július 15-én
Többes jogviszony Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetében a járulék alapja átalányadózó esetében az átalányban megállapított jövedelem. Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetében a járulék alapja átalányadózó esetében a göngyölítéses módszerrel megállapított járulékalap. 2023. július 15-én
Stamp duties
Új eljárási illetékmentességek Kisajátítás esetében eljárási illeték-fizetési kötelezettsége keletkezhetett a kártalanításra jogosultnak. A módosítás a kártalanításra jogosultak számára tárgyi illetékmentességet állapít meg a részükre járó kártalanítási összeg letétbe helyezésére. 2023. augusztus 1-jén
A törvényben meghatározott esetben az adós által bírósághoz benyújtott kérelem, és végzés ellen benyújtott fellebbezés mentes az illeték alól. A mentességet a szabály hatálybalépésekor már folyó adósságrendezési eljárásokban is alkalmazni kell. 2023. augusztus 1-jén
Illetékfeljegyzési jog A módosítás speciális személyes illeték-feljegyzési jogot biztosít a reorganizációs és a szerkezetátalakítási eljárás alatt állók számára. 2023. augusztus 1-jén
Hitelintézet ingatlanszerzése Az adóssal szembeni felszámolási eljárás vagy végelszámolás során megszerzett ingatlan 2%-os illetékmérték alá tartozik. A módosítás 2%-os illetékmérték alkalmazását teszi lehetővé hitelintézet számára (4%-os helyett), ha a hitelintézet reorganizációs vagy szerkezetátalakítási eljárás alatt álló adósától hitelezőként szerez ingatlant. 2023. augusztus 1-jén
Gépjárműadó
Mentesség az adó alól Mentesül az egyesület és az alapítvány a tulajdonában álló gépjármű után, ha megelőző évben nem volt kötelezett tao fizetésre. A módosítás kiterjeszti az adómentességet. 2024. január 1-jén
The rules of taxation
Típusszerződés Bevezetésre kerül új fogalomként a típusszerződés. 2023. augusztus 14-én
A jövőben a típusszerződések esetében is kérhető feltételes adómegállapítás. A megállapítás díjköteles, a díj mértéke 10 millió forint. 2023. augusztus 14-én
Adószám ismételt megállapítása Az adóhatóság nem állapít meg adószámot, ha olyan tagja, részvényese, vezetője van a társaságnak, aki tag vagy részvényes volt törölt adózóban. Az adóhatóság abban az esetben is ismételten megállapíthatja az adószámot, ha olyan tagja, részvényese, vezetője van a társaságnak, aki tag vagy részvényes volt törölt adózóban. A szabályt a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 2023. szeptember 12-én
Soron kívüli bevallási kötelezettség Abban az esetben, ha az adómegállapítási időszak közben megváltozik a bevallási gyakoriság, mert pl. kizárólag mezőgazdasági különleges jogállást választ az adóalany, soron kívül áfabevallást kell beadnia. 2023. szeptember 12-én
Megszűnik a soron kívüli bevallási kötelezettség az egyéni vállalkozók szünetelése esetében . 2023. július 15-én
Devizában történő adófizetés Főszabály szerint az adófizetést HUF-ban kell teljesíteni. Törvényi szintre emelkednek azok a rendeleti szabályok, melyek szerint a tao és a HIPA fizetése történhet USD vagy EUR alapon is. 2023. augusztus 1-jén
Megbízható adózó A módosítás könnyítést vezet be a megbízható adózói státusz feltételeiben. A szabályt első alkalommal a hatálybalépését követő negyedév minősítése során kell alkalmazni. 2023. július 15-én
KOMA adatbázis Kis összegű nettó adótartozás (kevesebb mint 5000 forint), és kevesebb mint 30.000 forint köztartozás esetén nem kerül ki az adózó az adatbázisból. 2023. november 1-jén
Gépjárműadó A természetes személy adózó (ideértve a vállalkozó és áfás magánszemélyt is) a tárgyévi gépjárműadóra évente egy alkalommal 5 havi pótlékmentes részletfizetést kérhet. 2024. január 1-jén
Fizetési kötelezettség félévente, március 15-én és szeptember 15-én. Éves kötelezettséggé válik. Fizetési határidő április 15. 2024. január 1-jén
Fizetési könnyítés Automatikus részletfizetésre csak a természetes személy adózók jogosultak. A nem természetes személy adózó évente egy alkalommal maximum 6 havi pótlékmentes részletfizetést kérhet a legfeljebb 1 millió forint összegű tartozására. 2023. október 12-én
Hiánypótlásra felhívás Az adóhatóság a mulasztás eseteit kibővíti a bejelentési, változásbejelentési kötelezettség nem, vagy hibás teljesítésével. A szabályt a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 2023. szeptember 12-én
Adószám törlés A NAV törli az adószámot, ha az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó elektronikus elérhetőséggel nem rendelkezik. 2023. október 12-én
A NAV törli az adószámot, ha az adózó az áfa összesítő nyilatkozatot és a 08-as bevallást a felszólítás ellenére 365 napon belül nem pótolja. A NAV törli az adószámot, ha az adózó az áfa összesítő nyilatkozatot és a 08-as bevallást a felszólítás ellenére 180 napon belül nem pótolja. 2023. szeptember 12-én
Biztosítási jogviszony vége Az adóhatóság hivatalból törli a biztosítási jogviszonyt, ha a rendelkezésére álló adatok szerint az 2023. január 1. előtt megszűnt, de a kifizető elmulasztotta azt lezárni, vagy melyek esetében a kifizető az említett dátum előtt meghalt vagy megszűnt. 2023. július 15-én
APA eljárás díja Egyoldalú eljárásban 5, két vagy többoldalú eljárásban 8 millió forint. Egyoldalú eljárásban 8, két vagy többoldalú eljárásban 12 millió forint. 2023. augusztus 14-én
Egyéb változások
Súlyos fogyatékosság esetei Bővült a személyi kedvezményre jogosító betegségek köre. 2023. július 1-jén
Stamp duty Az építményi jog beépül a vagyoni értékű jog fogalmába. Ebből következően meghatározásra kerül a forgalmi értéke, illeték mértéke megszerzés esetében. 2023. június 24-én
Szja-mentesség A köztársasági elnök által a megbízatásának időtartama alatt alapított közcélú tevékenység végzése céljára létrehozott alapítvány által adott a pályázati feltételeknek megfelelő juttatás mentes az szja alól. 2023. június 29-én
Szocho-kedvezmény Egységes kedvezménymérték kerül bevezetésre a doktori fokozattal rendelkező, és a doktori hallgatók után. A kedvezmény mértéke a minimálbér 2-szeresének 13%-a. 2023. június 29-én
Tags: No tags