pexels-pixabay-41953

Röviden a globális minimumadóról

Az Európai Unióban a multinacionális vállalatcsoportokra és a nagy volumenű belföldi vállalatcsoportokra vonatkozó globális minimum-adószint biztosításáról szóló 2022/2523 (2022. december 14.) Tanácsi (EU) Irányelv előírásainak megfelelően 2023. december 31-től megtörténik a globális minimumadóra vonatkozó szabályok implementálása a magyar jogszabályok közé. A Magyar Közlöny 2023. november 30-án megjelent 171. számában kihirdetésre került a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIV. törvény (Tv.).  Ezzel egy teljesen új, önálló adótörvény kerül bevezetésre, mely a korábbiakhoz nem hasonlítható, meglehetősen bonyolult adómegállapítási szabályokat hoz a kötelezettséggel érintett adózók életébe.

A Tv. négy + egy részre osztott; az első rész behatárolja a Tv. alkalmazási hatályát és alapelveit, és saját, minden részletre kiterjedő fogalomrendszert vezet be. A második rész ismerteti a kiegészítő adókötelezettség részletszabályait, míg a harmadikban az ettől eltérő, különös szabályok kerülnek bemutatásra. A negyedik részben tisztázásra kerül, hogy a Tv. egyes részei mikortól alkalmazandók, és hogy a Tv. bevezetése milyen egyéb törvények módosítását indukálta. A mellékletek pedig az adók megállapításához szükséges számítások képleteit és egyéb tudnivalóit tartalmazzák.

Cikkünkben nagyvonalakban bemutatjuk a Tv. főbb pontjait, azzal hogy cikkünk írásakor a részletszabályokat taglaló kormányrendelet még nem készült el, így iránymutatásul az OECD modell szabályok és annak kommentárja szolgál.

A globális minimumadó alanya a Magyarországon illetőséggel rendelkező csoporttag, amely olyan multinacionális vállalatcsoport vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoport tagja, amelynek a végső anyavállalatának összevont (konszolidált) pénzügyi beszámolója szerinti éves bevétele az adóévet közvetlenül megelőző négy adóév közül legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót. Az egyes évek bevételeit a megelőző évek december 31-én érvényes hivatalos EKB átlag-devizaárfolyamának alapulvételével kell átszámítani és a rövidebb adóévet arányosítani kell.  A globális minimumadó szintet biztosító kötelezettség az ún. kiegészítő-adó kötelezettség.

A Tv. különböző módszereket és sorrendet határoz meg a kiegészítő adó megfizetésére és beszedésére:

  • Elismert belföldi kiegészítő adó (QDMTT) és annak beszedése, ha azt az aluladóztatás országa bevezette.
  • Jövedelem-hozzászámítási szabály és az IIR-adó, amelyet az anyavállalat illetősége szerinti ország szedi be.
  • Aluladóztatott kifizetések szabálya alapján keletkező adókötelezettség, azaz UTPR-adó, amelyet a tagvállalattal kapcsolatban álló más országokban székelő tagvállalatok szednek be.

A globális minimumadó lényege, hogy ha egy vállalatcsoport minden csoporttagját figyelembe véve összességében az elvárt, 15 százalékos minimumadószinttől kevesebb tényleges társasági adót (ETR-t) fizet, akkor a különbözetet főszabály szerint a vállalatcsoport végső anyavállalatának országában kell megfizetnie, mint kiegészítő adót.

Amennyiben az anyavállalat országa nem alkalmaz IIR-adót, akkor a csoporttagok az illetőségük államában kötelesek a rájuk arányosan jutó kiegészítő adót megfizetni.

A fenti általános szabályt figyelembe véve annak érdekében, hogy a magyar költségvetést ne érje hátrány a globális minimumadó bevezetésével olyan esetekben, amikor a magyar csoporttag tényleges adóterhelése nem éri el a 15 százalékot, Magyarország élt azzal a választási lehetőséggel, hogy a QDMTT kivetésével maga szedje be a kiegészítő többlet adót. Az ilyen módon beszedett adót az anyavállalatnak be kell majd számítania a ténylegesen megfizetett adóba.

A 15 százalékos minimumadó-szintbe Magyarországon beszámítható – ún. lefedett adónak minősül – különösen: a társasági adó, a helyi iparűzési adó, az energiaellátók jövedelemadója és az innovációs járulék.

A tényleges adóterhelés (ETR) megállapításához a vállalatcsoportnak először az egyes csoporttagok elismert nettó nyereségét vagy veszteségét kell megállapítani, majd ezt követően azokat  a Tv.-ben meghatározott növelő és csökkentő tételekkel lehet és bizonyos esetekben kell korrigálni.

 

ETR = Lefedett adók / Globe jövedelem

 

A nyereséget vagy veszteséget módosító tételek köre rendkívül szerteágazó, azok közül néhány például a nettó adóráfordítások, az adómentes osztalék és egyéb juttatások, az adómentes tőkenyereség és tőkeveszteség vagy a transzferár korrekciók, ha azok több országot érintenek.

Egy adott vállalatcsoport magyar tagvállalata elismert nettó nyereségének vagy veszteségének meghatározására a csoporttag adott évi magyar számviteli szabályok vagy az IFRS alapján készített beszámolója használható.

Léteznek mentesítési lehetőségek is a Globe szabály alkalmazása alól, amelyek közül a legjelentősebbek a következők:

  • 5 éves kezdeti (startup) mentesség,
  • gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivétel (SBIE), amelynek lényege, hogy az elismert bérköltség és tárgyi eszköz-érték 5-5%-ára eső nyereségrész mentesülhet a minimumadó alól,
  • CbCR átmeneti mentesség.

A globális minimumadó alanyának a Tv. eljárási szabályai értelmében

  • bejelentési (adóalannyá válás adóévének kezdő napjától számított 12 hónapon belül),
  • bevallási és adatszolgáltatási (adóév utolsó napjától számított 15 hónapon belül),
  • és adófizetési kötelezettsége keletkezik (adóév utolsó napjától számított 15 hónapon belül).

A Tv. rendelkezéseit első alkalommal a 2023. december 31. napját követően kezdődő adóévben – az UTPR szabályokat pedig a 2024. december 31. napját követően kezdődő adóévben – kell alkalmazni, azonban mivel a Tv. különféle jogcímeken, illetve választáson alapuló mentességeket, késleltetett kötelezettségeket is nevesít, érdemes minden érintettnek ezeket a szabályokat is alaposan szemügyre venni.

Tags: No tags