Szja-visszatérítés_NAV tájékoztató

2023. évi őszi adócsomag

2023. november 30-án kihirdetésre került az egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvény, mely több adó és eljárásügyi területen iktat be új vagy módosító rendelkezéseket. Cikkünkben bemutatásra kerülnek a legfontosabb változások, összehasonlítva azokat a korábban alkalmazandó szabályokkal.

Tekintettel arra, hogy az őszi időszakban néhány egyéb adótörvényeket érintő változás is született törvényi szinten (az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény), illetve a 2023. évi LXXXIV. törvénnyel bevezetésre kerültek a globális minimumadóról szóló szabályok is, a táblázatban egyúttal ezekre is kitérünk.

A tavaszi – nyári adócsomag részét képező, 2024. január 1-től hatályba lépő törvényváltozásokról a 2023. évi nyári adócsomag és az Extraprofit adók: ismét módosultak a szabályok című cikkünkben írtunk.

 

Témakör Eredeti szabály Változás Változás hatálybalépése
Személyi jövedelemadó
Jövedelemszerzés helye előadók, sportolók, művészek esetében A tevékenységre tekintettel megszerzett jövedelem megszerzésének helye a tevékenység végzésének helye szerinti állam Kiterjesztésre kerül a szabály arra az esetkörre is, ha a jövedelem nem a magánszemélynél, hanem más személynél (például egy filmstúdión keresztül) keletkezik 2024. január 1.
Belföldi magánszemély külföldön megfizetett adójának beszámítása Külön adózó jövedelmek esetében beszámítható, ha az nem jár vissza és a Magyarországon fizetendő adó minimum 5% marad Minden egyéb feltétel változatlansága mellett, kizárólag a jövedelemszerzés helye szerint külföldről származó jövedelem esetében alkalmazható a szabály 2024. január 1.
Összevont adóalapba tartozó jövedelmek esetében beszámítható annak 90%-a, de maximum a Magyarországon fizetendő adónak megfelelő összeg, ha az nem jár vissza Minden egyéb feltétel változatlansága mellett, kizárólag a jövedelemszerzés helye szerint külföldről származó jövedelem esetében alkalmazható a szabály. A szabály alkalmazhatóvá vált átalányadózás esetében is 2024. január 1.
Bizalmi vagyonkezelés Bemeneti adóztatás Kimeneti adóztatás 5 éven belüli vagyonátadás esetében, ha a kiadott vagyon annak beadásakor felértékelésre került. Átmeneti rendelkezések alapján választható a 2023. szeptember 12. napja utáni vagyonátadásokra is. Átmeneti rendelkezés alapján bizonyos esetben nem kell osztalékot megállapítani a vagyonkiadás során. 2023. december 30.
Induló vállalkozás Új fogalom bevezetése a törvénybe 2024. január 1.
Nem minősül bevételnek, ha magánszemély induló vállalkozás munkavállalójaként, vezető tisztségviselőjeként szerez az induló vállalkozásban értékpapír vagy jog formájában vagyoni értéket, feltéve, ha azt 3 évig nem értékesíti 2024. január 1.
Bevétel megszerzésének időpontja igénybe vett szolgáltatás esetében Ha a szolgáltatás nyújtója és juttatója azonos, abban az esetben a teljesítés időpontja Ha a szolgáltatás nyújtója és juttatója azonos, abban az esetben az a nap, melyen a szolgáltatásról a bizonylat rendelkezésre áll 2024. január 1.
Egyéb jövedelem A törvény bizonyos esetekben az egyéb jövedelmek közé sorolja a kamat és osztalékjövedelmet Nem kell a rendelkezést alkalmazni abban az esetben sem, ha a jövedelem juttatója OECD tagállamban rendelkezik székhellyel 2024. január 1.
Emelt összegű családi kedvezmény A tartósan beteg és súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartottak után jár A jogosultak köre kiegészül a fogyatékossági támogatásban részesülő nagykorú személyekkel is 2023. december 1.
30 év alatti anyák kedvezménye Kiegészül a törvény az igénybevétel módjával 2023. december 1.
Ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalma ETÜ-neki minősül az ügylet abban az esetben, ha EGT vagy egyezményes államban, ellenőrzött keretek között folyik ETÜ-neki minősül az ügylet abban az esetben is, ha OECD államban az előbbieknek megfelelő keretek között működik 2024. január 1.
Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások Havi kifizetői adókötelezettséggel jár Negyedéves kifizetői adókötelezettséggel jár 2024. január 1.
Valamennyi típusú bor juttatása adóköteles a juttatás körülményei függvényében A törvényben meghatározott feltételek mellett adómentes juttatásnak minősül a bor juttatása 2023. december 1.
Csekély értékű ajándék évi egy alkalommal adható Csekély értékű ajándék évi három alkalommal adható 2024. január 1.
Nyeremény Adóköteles az engedélyhez kötött sorsolásos játékon elért nyeremény Adómentessé válik az engedélyhez kötött sorsolásos játékon elért nyeremény 2024. január 1.
Igazolás nélkül elszámolható külföldi napidíj Nemzetközi közúti fuvarozók és személyszállítók esetében alkalmazható külföldi napidíj mérték A napidíjat (85 EUR) igazolás nélkül elszámolhatják a nemzetközi vízi és légi fuvarozásban és személyszállításban dolgozók 2024. január 1.
Új adómentességi jogcím A hulladék átadásának ösztönzése érdekében adott juttatás, ha a hulladék átadása nem gazdasági tevékenység keretében történik 2023. december 1.
Folytatólagos nyilatkozat Évente nyilatkozni kell szja adóalapkedvezményre való jogosultságról a magánszemélynek a kifizető felé Az első házasok, a fogyatékossági és a NÉTAK kedvezménye esetében tehető folytatólagos nyilatkozat, mely visszavonásig (vagy a kedvezményre jogosultsági idő elteltéig) érvényes. Első alkalommal a 2023. december 31-et követően megtett nyilatkozatok esetében alkalmazható 2024. január 1.
Szocho
Külföldiek adókötelezettsége Nem adóalap az a jövedelem, ami nem minősül járulékalapnak Nem adóalap az a jövedelem, ami bár járulékalap, de nem kell utána járulékot fizetni. Nem vonatkozik a rendelkezés arra a jövedelemre, amit olyan időszakra tekintettel fizetnek, amikor fennállt a Tbj szerinti biztosítási jogviszony 2024. január 1.
Más tagállamban biztosított személy jövedelme után nem kell szochot fizetni A1 igazolás birtokában Nem vonatkozik a mentesítő rendelkezés arra a jövedelemre, melyet olyan időszakra tekintettel fizetnek ki, amikor fennállt a Tbj. szerinti biztosítotti jogviszony 2024. január 1.
Munkaerőpiacra lépők utáni kedvezmény A kedvezményezett körből kizárásra a harmadik állam állampolgárai kerültek A kedvezmény kizárólag a magyar állampolgárokra és az ukrán és szerb munkavállalókra terjed ki 2024. január 1.
K+F kedvezmény Nem vehető igénybe a K+F tevékenység után szociális hozzájárulási adókedvezmény, ha a kifizető az adóévre a K+F tevékenység társasági adókedvezményének alkalmazását választotta 2023. december 31.
Tbj
Járulékalapot képező jövedelem Adóalap hiányában a járulékalap meghatározására speciális szabályok vonatkoznak Kiegészül a járulékalapok köre a harmadik állam állampolgára által a tárgyhónapban megszerzett jövedelem összegével 2024. január 1.
Családi járulékkedvezmény Ha az átalányadózó jövedelme már adóköteles, akkor a minimálbérre fizetendő járulékra nem érvényesíthető Ha a főfoglalkozású átalányadózó jövedelme már adóköteles és mégis a minimálbér után kell megfizetnie a járulékot, akkor az adóköteles rész után is érvényesíthető a kedvezmény. A szabály már 2023 január hónaptól alkalmazható 2023. december 1.
Kiegészítő tevékenységet folytató A fogalom az egyéni és társas vállalkozók esetében volt alkalmazandó A fogalom az őstermelők esetében is alkalmazható 2023. december 1.
Tao
Értelmező rendelkezések Bevezetésre kerül az alternatív beruházás, felújítás és a primerenergia fogalma, módosul az uniós szabvány fogalma 2023. december 1.
Ellenőrzött külföldi társaság Nem minősül EKT-nak a telephely, ha egyezményes államban fekszik, és az egyezmény alapján mentesül a társasági adózás alól Nem minősül EKT-nak a telephely, ha a vállalkozás illetősége szerinti állam szabályai szerint mentesül a társasági adózás alól 2024. január 1.
Az EKT státuszhoz csak a ténylegesen megfizetett adót kell figyelembe venni 2023. december 1.
Fejlesztési adókedvezmény Pontosításra kerülnek a rendelkezések 2023. december 1.
Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye Az általános csoportmentességi rendelet új 38. cikk (3) bekezdésével összhangban módosulnak az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének szabályai 2023. december 1.
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség Nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek ellenkező bizonyításig az a jogdíj és kamat, melyet nem együttműködő államban vagy olyan államban illetőséggel bíró személynek, telephelynek fizetnek ki, melynek társasági adója nincs vagy alacsonyabb a magyar tao-tól. Az összeg egyszeresen veendő figyelembe növelő tételként 2024. január 1.
Kapcsolt vállalkozás fogalma Bizonyos esetekben az adózó és más személy között fennálló 25%-os részarány kapcsolt vállalkozói viszonyt hoz létre Kibővül az esetkör a harmadik személyre vonatkozó szabállyal, így a testvérvállalatok is kapcsolt vállalkozásnak minősülnek ezekben az esetekben 2023. december 1.
Rendelkezés az adóról A NAV elutasító határozatot hoz (többek között), ha az adózó nem fizette meg a taoját. Az adózó kérelmére azonban teljesíti a rendelkezést a feltételek fennállása esetében Ha az adózó a kérelmet az elutasító határozat előtt benyújtja, a határozatot nem kell meghozni. 2024. január 1.
K+F adókedvezmény A K+F adóalap-csökkentő tétel helyett, az adózó választása alapján igénybe vehető adókedvezmény kerül bevezetésre a törvénybe. 2023. december 31.
A kedvezmény az adó 100%-áig igénybe vehető, minden egyéb adókedvezményt megelőző sorrendben 2023. december 31.
Első alkalommal a 2024. adóévi elszámolható K+F költségre alkalmazható 2023. december 31.
Bejelentett részesedés 2023. december 31. napját megelőző napon bejelentett részesedésnek nem minősülő részesedés bejelenthető az éves adóbevallás benyújtására előírt határidőig. A határidő jogvesztő. 2023. december 31.
A bejelentés megtétele adófizetési kötelezettséggel jár, melyre csökkentő tétel nem érvényesíthető. A szabály rendezi az adó megállapításának különös szabályait, és a kapcsolódó egyéb kötelezettségeket. 2023. december 31.
A szabály nem tért ki a részbeni értékesítés esetére A bejelentett részesedés egy éven belül történő részbeni értékesítésekor az értékesítésre nem kerülő rész továbbra is bejelentett részedésnek minősül 2023. december 31.
KIVA
Alanyiság megszűnésének új esete Megszűnik a KIVA alanyiság abban az esetben is, ha Zrt Nyrt-vé alakul, a formaváltást megelőző nappal 2023. december 1.
Adóalanyiság ismételt választása Az adóalanyiság megszűnését követő 24 hónapban nem választható Kedvezményezett átalakulásnak nem minősülő egyesülés és szétválás esetében az adóalanyiság ismételten választható az átalakulást követő naptól 2023. december 1.
Egyesülés, szétválás során az érintettek a vagyonmérleg szerinti részesedés arányában osztoznak az elhatárolt veszteségen és a beruházási kedvezményen 2023. december 1.
Áfa
Teljesítés helye Adóalany részére történő kulturális, művészeti, tudományos, stb. rendezvényekre történő belépés biztosítása esetében az a hely, ahol a rendezvény megrendezésre kerül A szabály nem alkalmazható, ha a részvétel a rendezvényen online hozzáférést biztosítva történik 2025. január 1.
Nem adóalany részére történő kulturális, művészeti, tudományos, stb. szolgáltatás nyújtásakor az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik A szabály nem alkalmazható, ha a szolgáltatás igénybevétele online hozzáférést biztosítva történik 2025. január 1.
Műalkotások importja 27% áfa alá esik 5% áfa alá esik. Első alkalommal azokban az esetekben alkalmazható, amikor a teljesítés időpontja 2024. január 1., vagy azt követő időpont 2024. január 1.
5% áfa kulcs alá tartozó tételek Pontosításra kerül a kedvezményes adókulcs alá tartozó tápszerek köre 2023. december 1.
,,Hop On Hop Off” típusú buszos szolgáltatások körével kibővül a kedvezményes adómérték 2024. január 1.
Desszert jellegű sajtkészítmények Egyes esetekben 27% áfa alá esik Egységesen 18% áfa alá esik. Első alkalommal azokban az esetekben alkalmazható, amikor a teljesítés időpontja 2024. január 1., vagy azt követő időpont 2024. január 1.
Adómentesség A betegszállítás mentes az adó alól, ha közszolgáltató teljesíti A betegszállítás abban az esetben is mentes az adó alól, ha hatósági engedéllyel végzik, speciális járművel 2024. január 1.
Adólevonási jog Nem gyakorolható azon beszerzésekhez kapcsolódóan, melyeket az adóalany olyan tagállamban teljesít, ahol alanyi adómentesként jár el. 2025. január 1.
FAD ingatlanra vonatkozó tevékenység esetében Az engedélyhez kötöttségről a szolgáltatás igénybe vevője nyilatkozik Ha az engedélyhez kötöttségről a szolgáltatás nyújtójának van információja, akkor a nyilatkozattétel őt terheli 2024. január 1.
e-nyugta Az e-nyugta a nyugtatárba való beérkezéssel minősül kibocsátottnak 2025. január 1.
Adattartalma bővebb, mint a nyugtának 2025. január 1.
Az e-nyugtát kizárólag elektronikusan lehet kiállítani, melyet a vevő a nyugtatárban ér el. A vevő kérésére papír alapú másolat is kiállítható 2025. január 1.
Nyugtával egy tekintet alá eső okirat Bevezetésre kerül új fogalomként a törvénybe. Az adott nyugtára hivatkozva módosítja annak tartalmát 2025. január 1.
Egyszerűsített adattartalmú számla Alanyi mentesként eljáró adóalanyok is jogosultak kiállítani 2025. január 1.
Bevallás Az erre rendszeresített nyomtatványon teljesíthető Kibővül a lehetőségek köre az adóhatóság által előállított bevallási tervezet kiegészítésével, vagy azzal, ha az adóhatóság által készített adónyilvántartást bevallásnak elfogadják 2024. január 1.
Átmeneti szabályok határozzák meg, hogy mikor lehet az új rendelkezések szerinti bevallási módokat használni. Főszabály szerint első alkalommal a 2024. január 1. napját magában foglaló bevallási időszak esetében 2024. január 1.
Alanyi adómentesség Az értékhatárba nem számítandó be a nem tárgyi eszközként használt, új közlekedési eszköz Közösségen belüli  értékesítése, és az adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében Az értékhatárba beszámítandó a nem tárgyi eszközként használt, új közlekedési eszköz Közösségen belüli  értékesítése, de az adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében 2025. január 1.
Választásra jogosult a belföldön nem letelepedett, de a Közösség területén székhellyel rendelkező adóalany. A belföldön székhellyel rendelkező számára is adott a lehetőség, hogy a Közösség másik tagállamában adómentességet válasszon 2025. január 1.
Mentesül a bejelentkezési és bevallás benyújtási kötelezettség alól a Közösség más tagállamában székhellyel rendelkező, belföldön alanyi mentességet választó adóalany 2025. január 1.
2025 évre nem válaszhatnak alanyi adómentességet azok az adóalanyok, akik belföldi telephellyel rendelkeznek, de székhelyük EU-n kívüli 2023. december 1.
Átmeneti szabályok azok számára, akik már 2024. évben is alanyiadómentességet választottak 2024. december 1.
Árrésadózás Nem alkalmazható a különbözet szerinti adózás, ha a műtárgy viszonteladó részére történő közvetlen értékesítésekor vagy viszonteladó általi import esetén kedvezményes áfa kulcs alkalmazandó 2025. január 1.
Adatszolgáltatás Kibővülnek a számla- és nyugtakibocsátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási szabályok 2025. január 1.
Mentesül a számlabefogadó az adatszolgáltatás alól, ha bevallását eÁfa-val teljesíti 2024. január 1.
Bevezetésre kerül egy új, 11. számú melléklet, mely részletezi az e-pénztárgéppel kiállított és az egyéb nyugtákkal kapcsolatos adatszolgáltatás szabályait 2025. január 1
HIPA
Közszolgálati kötelezettség Közszolgálati kötelezettségnek minősül a különleges jogállású szerveknél végzett tevékenység is 2024. január 1.
Visszaváltási díj HIPA semleges lesz 2024. január 1.
Adóalap-csökkentés K+F közvetlen költsége csökkenti az adó alapját Ha az adózó K+F társasági adókedvezményt alkalmaz, akkor nem él számára a csökkentési lehetőség 2023. december 31.
Illeték
Illetékmentesség Új illetékmentességi szabály bevezetése CSOK Plusz hitelprogramban megvásárolt 80 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű ingatlanok esetén 2024. január 1.
Egyszerűsített foglalkoztatás
Közteher A fizetendő közteher szochonak minősül, azzal, hogy szocho kedvezmény és mentesség nem jár utána, és az adókötelezettségeket az Efo tv alapján kell teljesíteni 2024. január 1.
Háztartási munka
Adókötelezettségek Bejelentéshez és regisztrációs díjfizetéshez kötött Csak bejelentéshez kötött 2024. január 1.
Számvitel
Mikrogazdálkodói beszámoló A választásra jogosító határértékek: mérlegfőösszeg 100 millió forint, éves nettó árbevétel 200 millió forint, üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 10 fő Emelkedő határértékek: mérlegfőösszeg 150 millió forint, éves nettó árbevétel 300 millió forint 2024. január 1.
Globális minimumadó Az új adó okán kiegészül a törvény a halasztott adókövetelés és adókötelezettség szabályaival 2023. december 31.
Art
08-as bevallás Kibővül a jelentendő adatok köre a DAC7 irányelvnek megfelelően 2024. január 1.
e-pénztárgép Bevezetésre kerülnek az engedélyeztetéshez kapcsolódó szabályok 2024. július 1.
Az adatszolgáltatáshoz hatósági ár kapcsolódik 2024. július 1.
A kötelezettség nem jogszerű teljesítése esetében mulasztási bírság szabható ki 2024. január 1.
Automataberendezés Az új szabályok előírják az automataberendezés üzemeltetési helye felett rendelkezési joggal bíró adózó bejelentkezési kötelezettségét. Már működő automaták esetében első alkalommal 2024. február 29-ig kell teljesíteni 2024. január 1.
Csatlakozás Tao csoporthoz A tevékenységét év közben kezdő személy a kérelmet a NAV-hoz történő bejelentkezéssel egyidőben nyújthatja be A tevékenységét év közben kezdő személy a kérelmet a NAV-hoz történő bejelentkezéstől számított 30 napon belül nyújthatja be. 2023. évben a határidőt a hatálybalépéstől kell számítani. 2023. december 1. / 2023. december 30.
Közzététel Az önkormányzati adóhatóság közzéteszi a természetes és a vállalkozási tevékenységet folytató személy adatait, ha 50 ezer illetve 100 ezer forintot elérő adótartozása 90 napon keresztül folyamatosan fennáll Az önkormányzati adóhatóság csak a vállalkozási tevékenységet folytató személy adatait teheti közzé, ha 500 ezer forintot elérő adótartozása 90 napon keresztül folyamatosan fennáll 2024. január 1.
A NAV közzéteszi azoknak a természetes személyeknek az adatait is, akik esetében 10 millió forintot meghaladó adóhiányt állapított meg A NAV csak a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek adatait teheti közzé a magánszemélyek közül, és csak abban az esetben ha az adóhiány a 100 millió forintot meghaladja 2024. január 1.
A NAV közzéteszi a természetes és a vállalkozási tevékenységet folytató személy adatait, ha 10 millió illetve 100 millió forintot meghaladó adótartozása 180 napon keresztül folyamatosan fennáll A NAV csak a vállalkozási tevékenységet folytató személy adatait teheti közzé, ha 100 millió forintot meghaladó adótartozása 180 napon keresztül folyamatosan fennáll 2024. január 1.
A NAV honlapján lekérdezési lehetőséget biztosít a 2014. december 31-ét követő időszakra A NAV a lekérdezési lehetőséget 2021. július 10-ét megelőző időszakra vonatkozóan teszi lehetővé. A szabály 2027. január 1-jén hatályát veszti 2024. január 1.
Ellenőrzés végelszámolás esetén Az ellenőrzés megállapításaival szemben észrevételnek helye nincs Az ellenőrzés megállapításaival szemben annak átadását követő 8 napon belül észrevételt lehet tenni. A hatályba lépést követően indult ellenőrzések esetében alkalmazható először 2023. december 30.
e-Áfa Az e-Áfa rendszerben gépi interfészt választó adózó 15 napig mentesül az ellenőrzés alól. Ez alatt a bevallásban szereplő hibák javíthatók. Ha az önellenőrzést az adózó legkésőbb az esedékességtől számított 15 napon belül nyújtja be, akkor mentesül az önellenőrzési pótlék alól. 2024. január 1./2025. január 1.
Üzletlezárás Számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása esetében akkor rendelhető el, ha az első ellenőrzéstől számított egy éven belül második alkalommal fordul elő Számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása esetében azonnal elrendelhető. A hatálybalépést követően indult ellenőrzések esetében alkalmazható először 2023. december 30.
Akkor is elrendelhető, ha az adózó megszegte az e-pénztárgéppel kapcsolatos kötelezettségét 2024. július 1.
Kockázatosnak minősül az adózó, ha a NAV egy éven belül ismételt üzletlezárást alkalmazott Kockázatosnak minősül az adózó akkor, ha a NAV üzletlezárást alkalmazott vele szemben 2023. december 30.
Globális minimumadó A bejelentési kötelezettség elmulasztása 5 millió, a bevallási kötelezettség elmulasztása 10 millió forint mulasztási bírsággal járhat. 2026. december 31. előtt kezdődött adóévek tekintetében bírság nem szabható ki, ha a csoport tagja úgy járt el, ahogy tőle elvárható. 2023. december 31.
Air
Pénzügyi képviselő Kizárólag a pénzügyi képviselőhöz köthető bankgarancia az elfogadott. A már nyilvántartásba vett pénzügyi képviselők 2025. január 1-ig haladékot kapnak 2024. február 28.
Aktv.- nemzetek közötti együttműködés
Vitarendezési eljárások Pontosításra kerülnek a vitarendezési eljárások lefolytatásának szabályai. Meghatározásra kerül az adóegyezmények szerinti vitarendezési eljárás esetében alkalmazható eljárási határidő. A vitarendezési eljárást lefolytató magyar fél döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 2023. december 1.
Közművezetékek adója
Hírközlési vezetékek Hatályon kívül helyezésre kerülnek a hírközlési vezetékekre vonatkozó szabályok 2024. január 1.
Megszűnés Hatályát veszti a törvény 2025. január 1.
Reklámadó
Mentesítés 2024. december 31-ig marad a 0%-os adómérték és mentesül az adóalany az adókötelezettségek alól 2023. december 1.
Kiskereskedelmi adó
Arányosítás Törtév esetére bevezetésre kerül napi arányosítási szabály 2023. december 1.
Légitársaságok hozzájárulása
Hozzájárulás mértéke Törvényi szinten is az alacsonyabb fizetési kötelezettség alá tartozik Izrael Állam, és bekerül a kedvezményezetti körbe a Török Köztársaság is 2024. január 1.
USA egyezmény
Hatálytalanítás Hatályon kívül helyezésre kerül az USA egyezmény. Az egyezmény rendelkezéseit a továbbiakban is alkalmazni kell azon összegek esetében, melyek 2023. december 31-éig érkeztek be, illetve melyek estében az adózási időszak 2023. december 31-én zárul 2023. december 1.
Országonkénti jelentések cseréje / pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk cseréje
Együttműködő államok listája bővül Országonkénti jelentések cseréje Feröer szigetek, Kenya, Kolumbia, Libéria, Montserrat, Pápua Új-Guinea, San marino, Seychelle-szigetek,Thaiföld, Törökország, Tunézia, Turks és Caicos-szigetek, Ukrajna 2023. december 1.
Pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk cseréje Georgia, Ruanda, Saint Kitts és Nevis, Ukrajna, Uruguay 2024. január 1.
Globális minimumadó
Globális minimumadó A 2022/2523 (2022. december 14.) Tanácsi (EU) Irányelv előírásainak megfelelően, külön törvényben bevezetésre kerülnek a globális minimumadóról szóló szabályok. A törvény által egyéb jogszabályokban indukált módosítások az adott törvény változásainak bemutatásánál kerülnek ismertetésre. A globális minimumadóról szóló összefoglalónk külön cikkben olvasható. 2023. december 31.
Tags: No tags