2022 tax bill fekvő

2022. évi őszi adócsomag

2022. november 23-án kihirdetésre került az Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény, mely megreformálja az átalányadózókat érintő eddig ismert eljárási és közteherfizetési szabályokat, egyszerűsít a helyi iparűzési adó szabályain, illetve számos egyéb területen iktat be új vagy módosító rendelkezéseket. Cikkünkben bemutatásra kerülnek a legfontosabb változások; amennyiben relevánsnak tekinthető, összehasonlítva azokat a korábban alkalmazandó szabályokkal.

Tekintettel arra, hogy az őszi időszakban számos egyéb adótörvényeket érintő változás is született rendeleti úton (441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet, 452/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet, 459/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet), a táblázatban egyúttal ezekre is kitérünk. Ezek a változások elsősorban a Katát, és az extraprofitadókat érintették.

 

MAGÁNYSZEMÉLYES ADÓZÁS
Témakör Korábbi szabály Változás Változás hatálybalépése / alkalmazása
Személyi jövedelemadó
25 év alatti fiatalok kedvezménye A kedvezmény igénybevételének adózó által történő feltüntetése az adóbevallásban. Az adóhatóság automatikusan feltünteti a kedvezmény összegét a bevallási tervezetben. 2023.01.01
Átalányadózás A személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80%-os költséghányad alkalmazható. 2023.01.01
Családi járulékkedvezmény érvényesítése esetén havi 08-as bevallási kötelezettség. Családi járulékkedvezmény érvényesítése esetén negyedévente történő adóelőleg megállapítás a 08-as bevalláson. 2023.01.01
Az átalányadózás az annak megszűnését/megszüntetését követő 4 adóévre ismételten nem választható. Az átalányadózás a megszűnésének/megszüntetésének évében és az azt követő 12 hónapban ismételten nem választható. 2023.01.01
Bevételi értékhatár napi arányosítása tevékenység év közben történő megkezdése, megszüntetése, szüneteltetése esetén. Tevékenységet kezdőnek minősül az a már tevékenységet folytató vállalkozó is, aki a megelőző időszakban kisadózó volt. 2023.01.01
Belépési feltétel a megelőző évi vállalkozói bevétel nagysága. Nem feltétel a megelőző évi vállalkozói bevétel nagysága. 2023.01.01
Ingatlan értékesítés Szerzési időpont főszabály szerint azonos a házastársak esetében (az ingatlannyilvántartáson kívüli tulajdonos esetében is). 2023.01.01
Tartós befektetési szerződés TBSz nyitás lehetősége magánszemélyeken kívül a bizalmi vagyonkezelőkre terjed ki. TBSz kötésére jogosult a magánszemély által alapított, magánszemély kedvezményezetti körrel rendelkező vagyonkezelő alapítvány is. 2022.11.24
KMRP-től vagyonkezelő alapítványon keresztül juttatott értékpapír

 

 

Az értékpapír formájában megszerzett érték adómentes. Megszerzésre fordított összegnek az átadásig a magánszemély által teljesített kiadás minősül. 2023.01.01
Csoportos személyszállítás A munkáltató saját tulajdonában (üzemeltetésében) lévő járművel valósítható meg. A munkáltató által bérelt, lízingelt járművel is megvalósítható. 2023.01.01
Szocho
Külföldi előadóművészek Mentesülés EGT államban biztosítottak részére. Mentesülés abban az esetben is, ha szociális biztonsági egyezménnyel érintett államból jön, és igazolja ott fennálló biztosítotti jogviszonyát. 2023.01.01
Átalányadózók Főfoglalkozás esetében nem került figyelembevételre a már megfizetett közteher, és a jövedelem beérkezésének egyenlőtlen eloszlása. Göngyölítéses módszer bevezetése. 2023.01.01
Havi bevallási kötelezettség Negyedéves bevallási kötelezettség 2023.01.01
Tbj
Átalányadózók Főfoglalkozás esetében nem került figyelembevételre a már megfizetett közteher, és a jövedelem beérkezésének egyenlőtlen eloszlása. Göngyölítéses módszer bevezetése 2023.01.01
Havi bevallási kötelezettség Negyedéves bevallási kötelezettség 2023.01.01
Foglalkoztató személyének meghatározása Kirendelés esetében az eredeti munkáltató marad a foglalkoztató, kivéve, ha a foglakoztatott személy a tevékenységet egyidejűleg más biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján látja el. 2023.01.01
Külföldön dolgozók egészségügyi szolgáltatási járuléka A külföldön biztosított magánszemély esetében évről-évre felmerülhetett téves kötelezettség előírás. Az adóhatóság adatszolgáltatása alapján a TAJ szám érvénytelenítésre kerül, és így nem merül fel a továbbiakban téves előírás. 2023.01.01
KATA
Kifizetőtől származó bevétel KATA alanyiság megszűnését eredményezi a kifizetőtől származó bevétel (kivéve banki kamat, taxisok). Csak a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként járó bevétel szünteti meg a KATA alanyiságot. Így nem szűnik meg az adóalanyiság abban az esetben, ha például a kisadózó bevételnek minősülő támogatásban részesül. 2022.11.08 (alkalmazás 2022.11.01-től)
Alanyiság megszűnése Nem volt megszüntető szabály arra az esetre, ha időközben bekövetkező változás miatt már nem minősül főállásúnak a kisadózó. Megszűnik a kisadózó jogállás a hónap utolsó napjával, ha a hónapban már nem minősül főállásúnak a kisadózó. 2022.11.08
15 napon belül bejelentési kötelezettsége van a kisadózónak a főállású minőségében történő változásról, ellenkező esetben az adóhatóság határozattal állapítja meg a kisadózói jogállás megszűnését. 2022.11.08
EKHO
KATA és EKHO adózási módok egymást követő alkalmazása adóéven belül 2022.12.31-ig lehetséges. Végérvényesen lehetséges. 2023.01.01

 

TÁRSASÁGI ADÓZÁS
Témakör Korábbi szabály Változás Változás hatálybalépése / alkalmazása
Tao
Vagyonkezelő alapítvány A bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapítvány is
– alkalmazhatja a bevallást helyettesítő nyomtatványon történő nyilatkozattételt, és
– jogosult a Tao. Törvény által biztosított adómentességre
a feltételek teljesítése esetén.
2022.11.24 (az adózó választása alapján 2022-es adóévre is alkalmazhatja)
Csoportos tao alanyiság Csoporttagság megszűnésének esetei bővülnek (végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás, megszűnés). 2022.12.24
Adóalap csökkentő tétel (TBSz) A kezelt vagyon, alapítvány, vagyonkezelő alapítvány által megszerzett TBSz-ből származó jövedelem az adózás előtti eredményt csökkenti. 2022.11.24 (az adózó választása alapján 2022-es adóévre is alkalmazhatja)
Elektromos töltőállomás adóalap kedvezménye Csökkentő tétel meghatározott feltételek teljesítése esetén. De minimis támogatásnak minősül, vagy az adózó választása alapján Válságtámogatás egy átmeneti időszakban. 2022.12.24 (első alkalommal a 2022.01.31-ét követően benyújtott adóbevallás vonatkozásában kell alkalmazni – önellenőrizni kell)
Válságtámogatás részletszabályainak beépítése A részletszabályok alapját képező európai bizottsági közleményt korábbi cikkünkben mutattuk be. 2022.12.24
KIVA
Belépés feltétele A választásra jogosultság a Tao tv. szerinti finanszírozási költségek várható nagyságától is függ. Nem választható a KIVA adózás, ha kamatlevonási korlátozáshoz kapcsolódó adóalap módosítást kellene várhatóan alkalmaznia az adózónak. 2023.01.01
Megszűnés esetei Megszűnik a KIVA alanyiság a finanszírozási költségek várható összegének függvényében. Megszűnik a KIVA jogosultság, ha kamatlevonási korlátozáshoz kapcsolódó adóalap módosítást kellene várhatóan alkalmaznia az adózónak. 2023.01.01
Megszűnik a KIVA alanyiság, ha az adózó a Tao tv. szerint tőkekivonás, vagy adóelkerülés miatt adóalap módosítást hajtott volna végre. 2023.01.01
Megszűnik a KIVA alanyiság, ha az adózó a tao szabályok tőkekivonásra, illetve adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezéseinek alkalmazásával tao alap módosítást hajtott volna végre. 2023.01.01
Számvitel
Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés Egyes, 750 millió eurót / 275.000 millió forintot meghaladó bevétellel rendelkező multinacionális vállalkozásoknak vagy önálló vállalkozásoknak külön jelentésben nyilvánosságra kell hozniuk a társasági adóval kapcsolatos információkat. 2023.01.01 (először a 2024.06.22-én vagy azt követően induló üzleti évre kell alkalmazni)

 

HIPA ÉS ÁFA
Témakör Korábbi szabály Változás Változás hatálybalépése / alkalmazása
HIPA
Egyszerűsített adóalap Külön szabály a 8 millió forintot meg nem haladó árbevételű vállalkozó, az átalányadózó vállalkozó, a KATA és a KIVA alany esetében. Egységes, valamennyi adózási mód esetében alkalmazható sávos, tételes adózás 25 millió forintot (kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 120 millió forintot) meg nem haladó éves bevétel esetében (KIVA adózó választhatja a korábbi megállapítási módot is). 2023.01.01
Székhely-telephely(ek) közötti adóalap megosztás. Minden érintett önkormányzat esetében azonos adóalap. 2023.01.01
Bevallási kötelezettség kevés kivétellel. Bevallási kötelezettség alól mentesülhetnek főszabály szerint. 2023.01.01
Előlegfizetési kötelezettség évente több alkalommal. Előlegfizetési kötelezettség egy alkalommal. 2023.01.01
Transzferár miatti adóalap-csökkentő tétel Transzferár miatti adóalap-csökkentés lehetősége főszabály szerint abban az esetben, ha a kapcsolt partner azonos összeggel növelte a helyi iparűzési adó alapját. Abban az esetben is van lehetőség az adóalap-csökkentésre, ha a kapcsolt fél az érintett ügylet értékét adóalapba nem tartozó tételként számolta el (pl. igénybe vett szolgáltatás). 2023.01.01
Áfa
Fordított adózás alkalmazhatósága Azon építési-szerelési munkák esetében alkalmazható, melyek építési engedély, vagy bejelentés kötelesek. Azok az építési-szerelési munkák is beletartoznak a körbe, melyeknél valamely egyéb hatósági engedély vagy bejelentés szükséges, továbbá a rendeltetésváltoztatás is ide tartozik ezentúl. 2023.01.01 (első alkalmazás azon szolgáltatások esetében, melyek teljesítési időpontja 2023.01.01 vagy ezt követő időpont, kivéve, ha a szolgáltatást igénybe vevőnek a fizetendő adót 2023.01.01-et megelőzően kell megállapítani) 2023.01.01 előtt ilyen esetre fizetett előleg a régi szabályok alá tartozik, az új szabályok szerint az adóalap előleggel csökkentett része fog adózni.
Egyes mezőgazdasági és acélipari termékek, valamint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog esetében a fordított adózás alkalmazása 2026. december 31-ig. 2027.01.01
Számla adattartalma Devizás számla esetén az áthárított adó feltüntetése forintban minden esetben kötelező. Devizás számla esetén az áthárított adó feltüntetése forintban csak abban az esetben kötelező, ha az ügylet belföldön adóköteles. 2022.11.24
Új ingatlan Új ingatlannak csak abban az esetben minősül az ingatlan, ha első használatbavétele történik. Új ingatlannak minősül a funkcióváltással létrejövő ingatlan is. 2023.01.01
5%-os áfakulcs alkalmazhatóságának meghosszabbítása 2024. 12. 31-ig, bizonyos esetekben 2028. 12. 31-ig. 2025.01.01
Alanyi adómentesség Nem alkalmazandó az alanyi adómentesség a közösségen belüli távértékesítés és import távértékesítés esetén (értékhatárba nem számít bele, levonási jog érvényesíthető). 2022.11.24, de 2022.01.01-től alkalmazható
Adatszolgáltatási kötelezettség Adatszolgáltatási kötelezettség a pénztárgéppel kiállított nyugták esetében. Adatszolgáltatási kötelezettség azokban az esetekben is, amikor a nyugtát hatóság által engedélyezett, pénztárgéptől eltérő technikai megoldással állítják ki. 2022.11.24
Közöségen belüli távértékesítés Nincs külön szabály a távértékesítések esetére. OSS rendszer választása esetén ezt a rendszert kell alkalmazni azon Közösségen belüli távértékesítések tekintetében is, amelyek abban az országban teljesülnek, ahol az adóalany gazdasági letelepedése van. 2022.11.24
10 ezer EUR értékhatár alatt választhat az adóalany, hogy a főszabály alapján (letelepedés szerinti ország) vagy a különös szabály alapján (teljesítés helye szerinti ország) jár el. A választásról a változásbejelentő nyomtatványon nyilatkozik. Az OSS rendszer alkalmazása egyben nyilatkozatnak is minősül a tekintetben, hogy a meghatározott érték alatt teljesített távértékesítések esetében a főszabályt kívánja alkalmazni az adóalany (a termék indulási országában adózik, nem a teljesítés helyén). 2022.11.24

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Témakör Korábbi szabály Változás Változás hatálybalépése / alkalmazása
Art
APA-eljárások Az eljárás lefolytatására nincs előírt határidő Két- vagy többoldalú eljárásnál a külföldi állam hatóságával történt egyeztetést két év alatt be kell fejezni (indokolt esetben + 1 év hosszabbítás). 2023.01.01 (2023.01.01 után indult eljárásban kell alkalmazni)
APA határozat meghosszabbítása vagy módosítása, és a kérelem visszautasítása, valamint az eljárás megszüntetése esetén fizetendő, illetve visszajáró díj összegének és az ahhoz kapcsolódó eljárásnak az  egyértelműsítése. 2023.01.01 (2023.01.01 után indut eljárásban kell alkalmazni)
Eljárási szabályok Az egyéni vállalkozás megszűnését követően, függetlenül attól, hogy  továbbra is adóalany marad a magánszemély, soron kívül áfa bevallást kell adni. Ha az egyéni válalkozás megszűnését követően továbbra is adóalany marad a magánszemély, nem kell soron kívül áfa bevallást adni. 2022.11.24
Egyéni vállalkozás indításakor új adószám kerül megállapításra. Már adószámmal rendelkező magánszemély részére nem kerül megállapításra új adószám egyéni vállalkozás indításakor. 2022.12.24
Aktv.- nemzetközi adózási együttműködés
Platformüzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettsége A részletszabályok alapját képező Európai Uniós tanácsi irányelvet korábbi cikkünkben mutattuk be. 2023.01.01
Információcserében érintett jövedelemkategóriák Automatikus információcsere keretében adatszolgáltatás alá eső jövedelemkategóriák: munkaviszonyból származó jövedelem, vezető tisztségviselők tiszteletdíja, életbiztosítási termékekből származó jövedelem, nyugdíjból származó jövedelem, ingatlan hasznosításból származó jövedelem. Az automatikus információcsere hatálya alá tartozik az eddigieken túl a jogdíjbevétel is. Az információcsere keretében az érintett személyek adóazonosító száma is kiadásra kerül. 2024.01.01
Közös ellenőrzés Több tagállam hatósága egyidejűleg végezhet ellenőrzést olyan személynél, akinek a tevékenysége több tagállamot is érint. Több tagállam hatósága közösen is végezhet ellenőrzést olyan személynél, akinek a tevékenysége több tagállamot is érint. 2024.01.01

 

EGYÉB ADÓK / ILLETÉKEK / DÍJAK
Témakör Korábbi szabály Változás Változás hatálybalépése / alkalmazása
Extraprofitadó
Mentesülés a NETA alól Csak a külföldre továbbértékesített termékek mentesültek az adókötelezettség alól. Amennyiben az adóköteles terméket külföldre értékesített termék előállításához használja fel, akkor is mentesül a NETA alól. 2022.11.08
Új extraprofitadó a kiegyenlítő szolgálatást nyújtó erőművekre Az adó alapja a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás ellenértékeként kapott (pénzügyileg realizált) árbevétel. Az adó mértéke: 2022. évben 13%; 2023. évben 10%. 2022.11.15 (első alkalommal a 2021.12.31-ét követően kezdődő adóévre kell alkalmazni)
Légitársaságok hozzájárulása Tételes adómérték Európán belüli és azon kívüli úticélra utasonként. Az adó mértéke a szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értékén, valamint az utasok számán alapul. 2023.01.01
Reklámadó
0%-os adómérték 2022. december 31-ig. 2023. december 31-ig. 2022.11.24
Illetékek
Mentesség Kapcsolt vállalkozások közötti ingatlan átruházása illetékmentes, ha a vagyonszerző főtevékenysége ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy adásvétele. A vagyonszerzés abban az esetben lehet mentes az illeték alól, ha a vagyonszerző előző adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a ingatlan bérbeadásából, üzemeltetéséből vagy adásvételéből származott. 2023.01.01
Új ajándékozási mentességi rendelkezések vagyonkezelő alapítvány esetében. 2023.01.01
Eljárás Külföldön vásárolt gépjárművek megszerzése esetében bejelentési kötelezettség határideje 15 nap. Külföldön vásárolt gépjárművek megszerzése esetében bejelentési kötelezettség határideje 60 nap. 2023.01.01
Pénzügyi tranzakciós illeték
Mentesség A MÁK által folyósított diákhitelhez kapcsolódó fizetési műveletei esetében. 2022.11.24
Devizában történő HIPA fizetéshez nyitott MÁK technikai számlák vonatkozásában. 2022.11.24
Az egységes adatbeviteli megoldás útján benyújtott vagy fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízás, ha a fizető fél természetes személy (kivéve az egyéni vállalkozókat). 2022.11.24
Külföldi illetőségű személyek felé teljesített fizetési műveletek. Az illetőség igazolása magánszemély esetében az Szja tv. 7. számú melléklete szerint történik, jogi személy esetében pedig a székhely, tényleges üzletvezetési hely számít. 2022.11.24

 

Tags: No tags