2022 tax bill

Kihirdetésre került a 2022-es nyári adócsomag

2022. július 27-én a Magyar Közlöny 127. számában megjelent a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény, mely számos adótörvényt módosít kisebb-nagyobb mértékben.

Korábbi cikkünkben ismertettük a kapcsolódó törvényjavaslat fontosabb tervezett szabályait; ezek mindegyike jelentősebb változtatás nélkül elfogadásra került. Emellett időközben az új lakások kedvezményes 5%-os áfa-kulcsának alkalmazásában, és a kőolajtermék-előállító által fizetendő extraprofit adó mértékében is történtek módosítások.

Cikkünkben a változásokat adónemenként és a hatálybalépésük sorrendjében mutatjuk be.

Személyi jövedelemadó

Hatálybalépés: 2022. július 28.

 • A módosítás lehetővé teszi, hogy a NAV a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatban olyan üzemanyag fogyasztói árát is közzé tegye, amelynek forgalmazását jellemzően csak egy nagy üzemanyagforgalmazó cég végzi (CNG – tömörített gáz) országos hatáskörrel.
 • A 25 év alatti fiatalok már nem csak a munkáltató vagy a rendszeres bevételt juttató kifizető részére, hanem minden kifizető vonatkozásában nyilatkozatot tehetnek arra vonatkozóan, hogy nem kérik a rájuk koruknál fogva vonatkozó kedvezmény érvényesítését.
 • A módosítások elfogadásával az őstermelők családi gazdasága tagjai részére jelent egyszerűsítést, hogy általános forgalmi adózás tekintetében eltérő adózási módot is alkalmazhatnak. A gyakorlatban ugyanis előfordult például, hogy az egyik adóalany tag átlépte az alanyi mentesség értékhatárát, melyhez a korábbi szigorú szabályok alapján alkalmazkodni kellett a többi áfa alany tagnak is. A módosítás ezen a korlátozáson enyhít áfa tekintetében.
 • Külföldi illetőségű magánszemély esetében előírássá vált, hogy illetőségének igazolását legkésőbb az adóévet követő év január 12-ig köteles bemutatni.

Hatálybalépés: 2022. augusztus 26.

 • Bekerül a bér definíciójába a keresetpótló juttatás mellé az álláskeresést ösztönző juttatás.

Hatálybalépés: 2022. október 1.

 • Bekerül a törvénybe a hibrid és elektromos autókhoz tartozó üzemanyagnormákra és üzemanyagárakra vonatkozó szabályozás, valamint ezzel együtt kiegészülnek a járművek költségelszámolásáról szóló mellékletek.

Társasági adó

Hatálybalépés: 2022. július 28.

 • Új korrekciós tétel páros kerül bevezetésre a tulajdoni részesedések értékvesztésével kapcsolatban, melyeket először 2022. adóévi adókötelezettség megállapítása során a 2022. adóévben elszámolt értékvesztésre lehetne alkalmazni.

Hatálybalépés: 2022. augusztus 26.

 • Új fogalmi meghatározás kerül bevezetésre a szokásos piaci tartományra.
 • A transzferárazással összefüggésben bevezetésre kerül egy új kötelezettség, melyet először 2022. december 31-ét követően benyújtott bevallásban kell teljesíteni. Az előírás értelmében, aki transzferár-nyilvántartás vezetésére kötelezett, annak a szokásos piaci ár meghatározásáról adatot kell szolgáltatnia a tao bevallásában. Ennek részletszabályait külön rendelet fogja tartalmazni (a rendelet tervezete egyelőre nem jelent meg).
 • Az interkvartilis tartomány alkalmazására vonatkozó szabályozás megújul, első alkalommal a 2022-ben kezdődő adóév adókötelezettsége megállapítása vonatkozásában. A módosítást követően az interkvartilis tartományt kötelező alkalmazni abban az esetben, ha az adózó a szokásos piaci árat nyilvános vagy a NAV által ellenőrizhető adatbázisok adatai alapján határozza meg. Ugyanakkor továbbra is megmarad a mentesülés az interkvartilis tartomány használata alól abban az esetben, ha az adózó a szokásos piaci árat pl. belső vagy külső (nem adatbázison alapuló) összehasonlítható ügyletek, szerződések alapján határozza meg.
 • A módosítás új rendelkezéseket vezet be a szokásos piaci ár meghatározására, és aktualizálja ennek alkalmazásához a vonatkozó rendelkezéseket. Ha a kapcsolt feles ellenérték a szokásos piaci tartományon kívülre esik, akkor főszabály szerint a mediánt kell szokásos piaci árként figyelembe venni, azaz a transzferár kiigazítást erre a pontra kell elvégezni. Ez alól kivételt jelent, ha az adózó igazolja, hogy a tartományon belül egy, a mediántól eltérő érték felel meg a legjobban a vizsgált ügyletnek.
 • A fenti módosításokat és a kapcsolódó bírságolásra vonatkozó módosításokat figyelembe véve jelentős változások, szigorítások léptek életbe a transzferárazás területén. Ezt az adóhatóság által kiadott 2022-es ellenőrzési terv is előre vetítette, ill. megerősíti (kapcsolódó cikkünk itt olvasható).
 • Az egyre nagyobb és komolyabb adminisztrációt igénylő transzferár dokumentáció elkészítésében a Céginformáció.hu-val közösen kifejlesztett Smart TPD online felület biztosíthat rugalmas, gyors és költséghatékony megoldást. A szoftverről bővebb információ a weboldalunkon található: Smart TPD – TruTax

Általános forgalmi adó

Hatálybalépés: 2022. július 28.

 • Egyértelműsíti a módosítás, hogy a csoportos adóalany megszűnését követő időszakban is a csoport idején kijelölt képviselő lesz jogosult érvényes jognyilatkozatot tenni áfa vonatkozásában, pl. önellenőrzést az adott társaság nyújthat be.
 • Pénzvisszatérítéses konstrukció szabályait érintően is bevezetésre kerülnek új rendelkezések, melyeknek kiváltója egy, az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet (C-717/19. számú előzetes döntéshozatali ügy). A szabályok kitérnek az adóalap-csökkentés tárgyi feltételeire, és arra, hogy hogyan lehet ebben az esetben az adóalap-csökkentést érvényesíteni. Átmeneti rendelkezések alapján az új szabályokat már 2021. december 31-ét követően teljesített pénzvisszatérítések esetében is alkalmazhatják az adóalanyok bizonyos esetekben.

Hatálybalépés: 2023. január 1.

 • A 128. számú Magyar Közlönyben jelent meg a módosítás, miszerint az új lakások kedvezményes 5%-os áfa-kulcsának alkalmazására 2024. december 31-ig lesz lehetőség.

Szociális hozzájárulási adó

Hatálybalépés: 2022. július 28.

 • Az új rendelkezés a mezőgazdasági őstermelők esetében rendezi azt az esetet, hogy hogyan állapítandó meg az éves kötelezettség akkor, ha az őstermelő tb jogállása év közben változik.

Hatálybalépés: 2022. augusztus 26.

 • A hatályos szabályok alapján a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó esetében naptári napok alapján kerül meghatározásra a közteher arányos mértéke. A módosítás nyomán az arányosítást naptári napok helyett a munkanapok alapján kell elvégezni.

Kiva

Hatálybalépés: 2022. augusztus 26.

 • A kisvállalati adóalany a szokásos piaci ár elvének alkalmazása során köteles lesz figyelembe venni az interkvartilis tartományt és a kiigazítási pont meghatározását, összhangban a Tao törvénybeli változásokkal.

Innovációs járulék

Hatálybalépés: 2022. augusztus 26.

 • A módosítás bővíti az innovációs járulék fizetésére kötelezettek körét: adófizetésre kötelezetté válnak a külföldi székhelyű társaságok magyarországi telephelyei is, beleértve a fióktelepet.
 • Átmeneti rendelkezés alapján a külföldi székhelyű társaságok magyarországi telephelyei a 2022-es adóévre és a 2023-as adóév első két negyedévére innovációs járulék előleg megállapítására kötelezettek.

Adózás rendje

Hatálybalépés: 2022. augusztus 27.

 • transzferár-nyilvántartás elkészítési kötelezettség teljesítését hivatott előmozdítani az annak elmulasztása esetén kiszabható mulasztási bírságok mértékének jelentős emelése (5, ill. 10 millió forint a jelenlegi 2, ill. 4 millió forinthoz képest).
 • Megemelkedik a szokásos piaci ár megállapításának eljárási díja. Egyoldalú eljárásért 5, míg többoldalú eljárásban 8 millió forintot kell fizetnie a kérelmezőnek, mely díjak esetében sem részletfizetés, sem halasztás nem engedélyezhető.
 • Enyhítésként értelmezhető, hogy pénztárgéppel kapcsolatos mulasztások ismételt előfordulása esetén az üzletlezárás szankciót nem automatikusan alkalmazza majd az adóhatóság, hanem lehetősége lesz mérlegelni a jogsértés súlyosságát.

Cégautóadó

Hatálybalépés: 2023. január 1.

 • Korábbi cikkünkben ismertetésre kerülő, az extraprofit adókról szóló kormányrendelet által 2022. év második félévére bevezetett közel kétszeres mértékű adótétel emelések átemelésre kerülnek a gépjármúadóról szóló törvénybe, így a megemelkedett mértékek 2023. évtől is megmaradnak.

Extraprofit adó

Hatálybalépés: 2022. augusztus 1.

 • A kőolajtermék-előállító által fizetendő extraprofit adó mértéke 25%-ról 40%-ra emelkedik. Az adómérték emelését a 129. számú Magyar Közlönyben tették közzé.
Tags: No tags